Logo Logo
Yeni İş Kuracak Girişimciler İçin Genel Hatları İle Şahıs Şirketleri Ve Sermaye Şirketleri

İster hibe destekli ister ise kendi öz sermayeniz ile iş yeri kurun aşağıda yer alan açıklamalar Ülkemiz’sınırları içindeki ticari işletme şekilleri hakkında sizlere bilgi vermek amacı ile kaleme alınmıştır. Umarım bu yazı yeni açacağınız iş yerinde hayırlı ve bol kazançlara vesile olur.

İşletme Nedir ?; İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerinin sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve çeşitli yollar ile üretim ve hizmet sunumu araçlarından oluşan yapıya denir.

İşletmelerin ortaya çıkması ve çoğalması kuşkusuz toplumsal ve sosyal yapı sonucu ortaya çıkan kaçınılmaz bir durumdur. Genel olarak dünyada ve özel olarak da ülkemizde bu gayeyle bir çok Kanuni düzenleme ve yasalar yapılmıştır. En son 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu söz konusu bu düzenlemelerin bir sonucu olarak ticari hayatımıza yön vermiştir.( Yeni Türk Ticaret Kanunu görmek için tıklayınız.

Devamını Oku...

Bu başlık altında yeni iş yeri kurmak isteyen girişimciler için en yeni ve güncel bilgiler ışığında işletme hukuki statüleri genel olarak anlatılmıştır.

Ticaret şirketleri esas anlamda, şahıs şirketi, sermaye şirketi ve kooperatif olarak üç ayrı başlık altında toplamak doğrudur. Ülkemizde, şahıs şirketi denildiğinde genellikle tek kişi işletmesi (‘’gerçek kişi, gelire tabi şahıs işletmesi, gelir işletmesi’’) anlaşılmaktadır. Ticari hayata yeni atılan, yeni iş yeri kuran Girişimciler tarafından sıklıkla tercih edilen bu işletme statüsü Tek Kişi işletmesidir. Şahıs şirketi denildiğinde, kolektif şirket ve adi komandit şirket anlaşılmalıdır. Ülkemizde genel olarak yeni iş yeri açan girişimciler tarafından sıklıkla tercihe dilen Tek Kişi İşletmesi ( gelire tabi şahıs işletmesi, şahıs işletmesi, gerçek kişi işletmesi) ve Limited Şirket ayrıca detaylı olarak A’dan Z’ye irdelenecektir.

 Ancak üstte tabloda belirtilen işletme hukuki statüleri bu başlık altında detaya inmeden Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında genel olarak anlatılacaktır. Umarız bu bilgiler yeni iş yeri kuracak girişimcilerin yoluna ışık tutar.

Genel Hatlarıyla Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketi

1-Şahıs Şirketleri;

Şahıs şirketleri; kolektif ve adi komandit şirket olarak iki ana başlık altında irdelenmelidir. Şahıs şirketleri, sermayeden ziyade karşılıklı güven ve itimat üzere kurulmuş, tüzel kişiliğe haiz ve ortaklarının sorumluluğu sınırlandırılmamış şirketlerdir. Karşılıklı güven şahıs şirketinin temeli olduğundan genellikle az ortaklı kurulurlar. Şahıs şirketlerinin en belirgin özelliği, ortaklık ile şirket yönetiminin birleşmiş olmasıdır. Şirketin ortağı şirketin doğal yöneticisidir. Ortaklık ve yönetim profesyonel anlamda birbirinden ayrılmamıştır.

 Kolektif şirketler, Türk Ticaret Kanununun 211 ilâ 303. maddeleri arasında adi komandit şirketler ise 304 ilâ 328. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

a) Kolektif Şirket

Kolektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

Kolektif şirketler, gerçek kişiler arasında kurulur. Tüzel kişiler kolektif şirketlere ortak olamazlar. Kolektif şirketlerde en az iki ortak bulunmalıdır. Ortak sayısında bir üst sınır belirlenmemiştir. Ancak uygulamada çok ortaklı kolektif şirketlere rastlanmaz.

Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla kolektif şirket ibaresini içerir. Kolektif şirkete yeni ortakların girmesi hâlinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unvanına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin devamını kabul eder veya şirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir. Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir.

 Kolektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır.

b) Adi Komandit Şirket

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket adi komandit şirkettir.

 Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite ortak, sorumluluğu sınırlı olan ortaklara ise komanditer ortak denir. Adi komandit şirketler, en az iki ortakla kurulurlar. Kuruculardan en az birisinin gerçek kişi olması gerekir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

2-Sermaye Şirketleri

Sermaye Şirketi; şirket ortaklarının sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılmış olan ve tüzel kişiliğe haiz şirketlerdir. Genellikle ortaklık ile yönetim şahıs şirketlerine nazaran daha profesyonelleştiğinden birbirinden bu anlamda ayrılmaktadır. Şirketin temeli sermayedir. Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketleri; sermayesi paylara bölünmüş ‘’komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketlerdir.’’

 Kooperatifler, Kooperatifler Kanununa göre şirkettir. Ancak kooperatiflerin ticaret şirketimi yoksa sermaye şirketimi olduğu konusu tartışmalıdır. Kooperatifler Kanununda bu konuda bir saptama yer almamaktadır. Kurumlar Vergisi Kanununa göre kooperatifler, sermaye şirketidir. Türk Ticaret Kanununa göre ise kooperatifler, ticaret şirketi olarak değerlendirilmiş ve sermaye şirketi olup olmadığı hususunda bir tespite de gitmemiştir. Bize göre de; kooperatif ticaret şirketidir. Ancak sermaye şirketi değildir. Zira klasik sermaye şirketlerinin en önemli amacı olan kâr elde etme güdüsünden uzaktır.

a) Limited Şirket 

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup (Türk Ticaret Kanununun 580. maddesine göre en az on bin TL), bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.

Limited şirketler en az bir ortakla kurulurlar. Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

b) Anonim Şirket

Anonim şirketin tanımı Türk Ticaret Kanununun 329. maddesinde; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir, şeklinde yapılmıştır. Anonim şirketlerin pay sahipleri, sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumludurlar. 

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. 

Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye elli bin (50.000,00 TL) Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin (100.000,00 TL) Türk Lirasından aşağı olamaz.

 c) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kolektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa adi komandit şirket hükümleri uygulanır.

Hangi işletme kuruluş türü olursa olsun, işletme  resmi kuruluşu demek kuruluş giderleri demektedir. Bu  giderler işletmenin tek kişi işletmesi ( gelire tabi şahıs işletmesi, gerçek kişi işletmesi vb), ltd şti , anonim şirket vb. kuruluş türlerine göre değişmektedir. Tüm bunların yanında işletme kuruluş harcamalarını yapıp işletmenizi kurduktan sonra işletmenizin sektör  ve faaliyet alanına göre makine, teçhizat, ofis  donanım, yazılım, personel giderinden tutunda kira  giderine kadar  çeşitli gider kalemleriniz vardır. KOSGEB başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşumuz yeni iş yeri kuran girişimciler için hibe ve faizsiz kredi desteği sunmaktadır.

Devletin sunmuş olduğu hibe destekleri bazen belli bir gruba sunulmakta bazen de oldukça geniş bir  hedef kitleye sunulmaktadır. Yeni iş yeri kurmak isteyen girişimcilerin kolaylıkla hibe ve faizsiz kredi desteği alabilecekleri en önemli destek programı KOSGEB’in sunmuş olduğu Girişimcilik Destek Programıdır. Bu hibe programı kapsamında karşılanması oldukça kolay olan başvuru kriterlerini sağlayan girişimciler işletme resmi kuruluş giderleri için 2.000 TL , makine teçhizat ofis donanım ve yazılım giderleri için 27.000 TL , kira ve personel giderleri için ise 21.000 TL ’ye kadar olmak üzere toplamda 50.000 TL hibe desteği alırken, 100.00 TL faizsiz kredi desteği alabilmektedir.

Sizde yeni işletme kurmak istiyor ve üstelik yeni kuracağınız bu iş yeri için KOSGEB’ten 50.000 TL hibe 100.000 TL faizsiz kredi desteği almak istiyorsanız çok kolay ve hızlı bir şekilde bu hibe ve kredi desteğinden yararlana bilirsiniz.

KOSGEB Girişimcilik Desteği hibe ve faizsiz kredi desteği fırsatlarını öğrenmek için tıklayınız.

KOSGEB’in diğer hibe ve  faizsiz  kredi destekleri ve bu hibe destekleri için sizlere sunulan Aracısız Hibe Alma Çözümlerini hemen görmek için WWW.KOSGEPROJE.COM ’u ziyaret ediniz

Girişimciler,KOBİ ve İşletmeler için sunulan diğer Yurt İçi Ve Yurt Dışı Hibe Destekleri ve bu hibe destekleri için sizlere sunulan Aracısız Hibe Alma Çözümlerini hemen görmek için WWW.PROJEYUKLE.COM’u ziyaret ediniz.

 

 

 

 

Hibe Kurduna Soru Sormak İçin Tıklayınız

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler